(* citeste formula booleana pana la sfarsitul intrarii; tipareste
 * operatori: + (sau), * (si), ~ (nu). propozitii: litere
 * din linia de comanda compilati: ocamlc printexp.ml -o printexp.exe
 * si rulati printexp.exe sau ./printexp.exe *)

open Scanf

type boolform = V of char
       | Neg of boolform
       | Or of boolform * boolform 
       | And of boolform * boolform 

let rec expr() =    (* citeste si returneaza expresie: disjunctie de termeni *)
 let factor () =     (* factor ::= p | ~ expr | ( expr ) *)
  try scanf " (" ();    (* incepe cu paranteza ? *)
    let e = expr() in    (* citeste o expresie *)
    try scanf " )" (); e    (* daca se termina cu ) returneaza expresia *)
    with Scan_failure _ | End_of_file -> failwith "missing )"
  with Scan_failure _ ->    (* nu a fost paranteza *)
   scanf "%c" (function    (* citeste un caracter *)
          | '~' -> Neg (expr())    (* citeste si neaga expresie *)
          | 'A'..'Z' | 'a'..'z' as c -> V c (* litera = propozitie *)
          | _ -> failwith "expected ( ~ or letter")
 in let term() =    (* conjunctie de factori *)
    let rec term1 t =    (* t = termenul citit pana acum *)
     try scanf " *" (); term1 (And(t, factor()))    (* citeste factor, creeaza And, continua *)
     with Scan_failure _ | End_of_file -> t        (* gata factorii, returneaza termenul *)
    in term1 (factor())    (* citeste un factor, formeaza restul termenului *)
   in let rec expr1 e =    (* e = expresia citita pana acum *)
     try scanf " +" (); expr1 (Or(e, term()))    (* citeste termen, creeaza Or, continua *)
     with Scan_failure _ | End_of_file -> e    (* gata termenii, returneaza expresia *)
    in expr1 (term())    (* citeste un termen, formeaza restul expresiei *)

let rec print_expr =    (* versiune primitiva, cu multe paranteze *)
 let print_binop e1 op e2 = print_char '('; print_expr e1; print_char op;
               print_expr e2; print_char ')'
 in function
 | V c -> print_char c
 | Neg e -> print_string "(~"; print_expr e; print_char ')'
 | And (e1, e2) -> print_binop e1 '*' e2
 | Or (e1, e2) -> print_binop e1 '+' e2
       
let e = expr()

let _ = print_expr e; print_newline()

This document was generated using caml2html