(* prelucrări pe diverse tipuri de arbori *)

open Printf
  
(* arbore oarecare *)
type 'a tree = T of 'a * 'a tree list
let arb = T (7, [T(2, []);
        T(6, [T (5, []);
           T(11, [])])])
         
(* arbore binar *)
type 'a bintree = Nil | BT of 'a bintree * 'a * 'a bintree
let ab = BT (BT(Nil, 2, Nil),
         7,
         BT(BT(Nil, 5, Nil), 6, BT(Nil, 11, Nil)))

(* arbore strict binar: frunză sau 2 copii *)
type 'a sbtree = L of 'a | ST of 'a sbtree * 'a * 'a sbtree

let asb = ST (L 2, 7, ST(L 5, 6, L 11))

(* numărăm nodurile *)
let rec count_bt = function
 | Nil -> 0
 | BT (left, _, right) -> 1 + count_bt left + count_bt right

let rec count_t = function
 | T (_, tlst) -> List.fold_left (fun s e -> s + count_t e) 1 tlst
   
let rec count_sbt = function
 | L _ -> 1
 | ST (left, _, right) -> 1 + count_sbt left + count_sbt right

let printd =             
 let rec _printd d = function
  | Nil -> ()
  | BT (left, v, right) -> printf "nodul %d la adancimea %d\n" v d;
               _printd (d+1) left; _printd (d+1) right
 in _printd 0

let height =
 let rec h2 = function
  | Nil -> -1        (* la 1 nivel sub nodul părinte *)
  | BT (left, _, right) -> 1 + max (h2 left) (h2 right)
 in function
 | Nil -> 0    (* vrem tot 0 pentru arborele vid *)
 | t -> h2 t

let rec height2 = function
 | Nil | BT (Nil, _, Nil) -> 0    (* nu avem muchie *)
 | BT (left, _, right) -> 1 + max (height2 left) (height2 right)
              
let combine (v1, d1) (v2, d2) = if d1 > d2 then (v1, d1) else (v2, d2)

let deepest t = 
 let rec _deepest d = function    (* una din valorile de pe ultimul nivel *)
 | Nil -> failwith "no value"
 | BT (Nil, v, Nil) -> (v, d)
 | BT (left, v, right) -> combine (_deepest (d+1) left) (_deepest (d+1) right)
 in _deepest 0 t

(* afisează în preordine cu numărul nodului *)
(* toate funcțiile returnează numărul ultimului nod *)
let preorder =
 let rec countpre n = function    (* n: ultimul număr folosit *)
  | L v -> let n1 = n + 1 in printf "%d: %d\n" n1 v; n1
  | ST (left, v, right) ->
    let n1 = n + 1 in printf "%d: %d\n" n1 v;
             countpre (countpre n1 left) right
 in countpre 0

let preorder2 t =
 let rec countpre t n = match t with (* arg: întâi arbore apoi număr *)
  | L v -> let n1 = n + 1 in printf "%d: %d\n" n1 v; n1
  | ST (left, v, right) ->
    let n1 = n + 1 in printf "%d: %d\n" n1 v;
             n1 |> countpre left |> countpre right
 in countpre t 0
  
let inorder = 
 let rec countin n = function
  | L v -> let n1 = n + 1 in printf "%d: %d\n" n1 v; n1
  | ST (left, v, right) ->
    let n1 = 1 + countin n left in
    printf "%d: %d\n" n1 v;
    countin n1 right
 in countin 0

let postorder = 
 let rec countpost n = function
  | L v -> let n1 = n + 1 in printf "%d: %d\n" n1 v; n1
  | ST (left, v, right) ->
    let n1 = 1 + countpost (countpost n left) right in
    printf "%d: %d\n" n1 v; n1
 in countpost 0

This document was generated using caml2html